Společnost MEXY FASHION s.r.o., Čermeľská cesta 1, 04001 Košice, IČO: 54254728, DIČ: 2121609567, provozovatel internetového obchodu www.mexy.sk prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále i „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

I.

Údaje, které shromažďujeme

1. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo – pro zkompletování a dodání Vaší objednávky

2. název firmy, sídlo firmy, IČO – pokud nakupujete jako firma

3. emailová adresa – údaj pro vzájemnou komunikaci, v případě Vašeho souhlasu je emailová adresa určena i pro marketingové účely

4. bankovní spojení – údaj potřebný pro zpracování vrácení Vaší platby. Upozorňujeme, že bankovní spojení není údajem, který nám dovoluje jakýmkoli způsobem disponovat s penězi na Vašem účtu. Všechny transakce procházejí přes vaši banku. Při platbě kartou neukládáme žádné informace na našem serveru.

II.

Účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování objednávky a dodání zboží objednaného prostřednictvím naší stránky www.mexy.cz – Vaše údaje zpracováváme pro účely vyřízení a doručení Vaší objednávky a pro účely vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Vaše osobní údaje jsou nutné pro náš účetní a fakturační systém.

2. Upozornění na dostupnost zboží – v případě, že jste požádali o upozornění ohledně dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje (email) na základě Vašeho souhlasu.

3. Komunikace – shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejího individuálního přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky či e-mailem, abychom Vám oznámili stav Vaší objednávky, reklamace či Vaší žádosti.

4. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – údaje můžeme zpracovávat iz oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, na zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

5. Marketingové účely – na základě Vašeho vyžádání Vás informujeme o novinkách a našich produktech prostřednictvím newsletteru. Váš souhlas je platný do odvolání nebo na dobu maximálně 4 roky. Newsletter můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu. K odhlášení se z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis. Po odhlášení nebudeme nadále využívat Váš elektronický kontakt, dokud to znovu nevyžádáte.

III.

Předání údajů třetím stranám

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, oprávněné zájmy firmy (dané zájmům na ochraně našich práv, zpracováním pro statistické účely, měření návštěvnosti našich stránek, analýze vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob, zejména našich smluvních partnerů a plnění zákonných požadavků. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 odst. 1 písm. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

1. Kurýrní a přepravní společnosti

2. Marketingové agentury

3. Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři

4. Advokátní a právní kanceláře

5. Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

IV.

Cookies

1. Naše stránky používají tvz. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme například. pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku, pro co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích a ke zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, o který nemáte zájem.

2. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

3. Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzn. „session cookie“, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzn. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

4. Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vámi vybrané typy.

V.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů

1. Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

2. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v době nezbytné pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, tzn. j. během objednávky a záruční lhůty a následně 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů. Na základě obecně závazných právních předpisů je naše společnost povinna archivovat Vaše osobní údaje pro účely fakturace a účetnictví v souladu se zákonem po dobu 10 let od jejich vystavení. V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo danými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VI.

Práva subjektů

1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoli požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

2. Máte právo na základě písemné žádosti namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou použity pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a můžete žádat o jejich výmaz. Máte právo namítat také vůči využívání a poskytování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (iv poštovním styku). Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je. Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

3. Svůj souhlas můžete také kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na naši emailovou adresu info@mexy.sk či sídlo firmy. Bezodkladně po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování pro marketingové účely. V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas ke zpracování Vašich údajů pro marketingové účely, současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomi/a, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, případně do skončení doby zpracování Vašich osobních údajů.

4. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak , že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat naše zákazníky.

5. Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vyřízení podání účastníka, k uplatnění práv nebo ke splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Mexy s.r.o. oprávněna vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby, které jste byli účastníkem.

6. Jako dotyčná osoba můžete u nás písemně uplatnit všechna Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Máte-li podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Tyto zásady osobních údajů platí od 25.5.2018.

Vypracováno Martina Dudášová - Mexy