Obchodní podmínky »

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MEXY stanovující obchodní podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednatelem/kupujícím (dále jen “VOP”)

MEXY FASHION s.r.o.

Čermeľská 1, 04001 Košice

IČO 54254728

DIČ 2121609567

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě mexy.sk je jednatel MEXY FASIHON s.r.o. (Fakturační adresa: Čermeľská 1, 04001 Košice)

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Při objednávání jako fyzická osoba – nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / DIČ a fakturační adresu je-li odlišná od adresy doručení.

4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a zcela vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce provozovatele v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato závislá na změně dodavatelských cen předmětného zboží). Po odeslání objednávky na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodáno apod.). Objednávku si může registrovaný objednatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedené v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele k předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti uschovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

6. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratší době objednatele a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno/obchodní jméno, adresa, telefon).

8. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel spolu s objednaným zbožím.

9. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situaci poškození zboží při doručení (zásilka vrátí jako nedoručná bez zavinění provozovatele, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a pod. ), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem se žádostí o informaci, co dále dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dní ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doučuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednavatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
10. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky).

Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozeno, použito, opotřebováno nebo neúplné, provozovatel může vrátit objednateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození či opotřebení předmětného zboží a to ve výši min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).

11. Objednavatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, rovněž nemůže odstoupit při prodeji nebo vrátit zboží zhotovené podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného zvlášť pro jednoho objednatele, u zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „akce“ nebo „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně. V případě vrácení zboží zakoupeného ve slevě s konkrétní podmínkou (nákup nad 100 eur) bude objednateli vrácená částka snížena o slevu z ostatních produktů z objednávky.

13. V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doruční objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu Národní banky Slovenska (www.nbs.sk).

14. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

15. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednavatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutno v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednateli poskytnuto.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

17. Objednatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby provozovatel zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a/nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, listovní zásilkou) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel provést přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

18. Objednatel po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoli odvolat přes linku, která se nachází v e-mailech, které mu budou doručovány.

19. Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji , zákon č . 250/2007 o ochraně spotřebitele.

20. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

21. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbývající části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak.

Alternativní řešení sporů
23.  V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo na tomto odkazu, zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

Zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo na tomto odkazu.

Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR https://www.mhsr.sk/ 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od 01.01.2018 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.